امـروز شیــطان شـدی…..……چشــم هـای پســـران را؛
فـردایـی زود…….شیــطان می شـونـد هــزاران چشــم...

دل همســرت را...

حواســت باشــد بانـــو!
چیــزی که عــوض دارد گلــه نـدارد...


 
/ 0 نظر / 22 بازدید