چه کسی باید پاسخ گوی بد حجابی در جامعه باشد؟

قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف وحجاب در 13دی 84به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده  است .قانون  یاد شده در طراحی سیاست های  و راهکارها ونیزتعیین وظایف تخصصی دستگاههای مربوطه به قوه مقننه ومجریه، قانون کامل و یک بسته جامع است.دولت  احمدی نژاد پس از 7 ماه روی کار آمدن ماموریت پیدا کرد برای صیانت از عفت وپاکدامنی درجامعه انرا عملیاتی کنداما امروزبیش از 6 سالاز تصویب این قانون  می گذرد  به نظر می رسد دولت  و مجلس در اجرای  دقیق ان کوتاهی هایی دارند.اگر این قانون دقیق عمل می شد،ا مروز در برخی خیابانهای  تهران و شهر های بزرگ شاهد برخی  مظاهر  بد حجابی ودهن کجی به حکم ضروری  دین و  قران نبودیم  .مسئله حجاب ورعایت آن یک حکم دینی است .اگر در جمهوری اسلامی این  حریم شکسته شود به حکم خدا تعرض شد ونوعی دهن کجی به اسلامیت  نظام است.رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهوراست. روسا

قوای مقننه و قضائیه  از اعضای دائمی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. روسای نهادهای فرهنگی و اجتماعی ،رسای کمیسیونهای فرهنگی ،آموزش تحقیقات مجلس عضو دائمی این شورا هستند .لذا این شورا از پشتوانه ای محکم در عرصه عمل و اجرا برخوردار است .این پرسش مطرح است که چرا کاررا به اینجا رساندند که مصوبات قانون عفاف وحجاب امروز بر زمین مانده است .برای مجلس شورای اسلامی 7وظیفه کلیدی تعریف شده است. آیا نمایندگانبه 7وظیفه کلیدی عمل کرده اند؟برای قوه قضائیه5وظیفه

محوری دراین قانون تعریف شده است.آیاریاست محترم قوه  قضائیه نظارت کرده اند که به این 5وظیفه عمل شده است؟

/ 2 نظر / 7 بازدید
ساحل هدایت

بسم رب المهدی امام زمان : هریک از شما باید کاری را انجام دهد که اورا به محبت ما نزدیک کند واز کارهایی که اورا به ناراحتی ونارضایتی مانزدیک میکند،بپرهیزید. سلام ، باخلاصه کتب مهدوی بروزیم .یامهدی

ساحل هدایت

بسم رب المهدی امام زمان : هریک از شما باید کاری را انجام دهد که اورا به محبت ما نزدیک کند واز کارهایی که اورا به ناراحتی ونارضایتی مانزدیک میکند،بپرهیزید. سلام ، باخلاصه کتب مهدوی بروزیم .یامهدی