دوباره موسم حج شده ودل های عاشق روانه ی خانه ی حق .

خوش به حال آن هایی که توفیق بندگی معبودپیدا کرده اندودعوت حق را لبیک گفته وبه سوی خانه ی معشوق شتافته اند،خوش به حال آن هلیی که کارت دعوت بندگی را برایشان فرستاده شده تادراین روز های عزیز ومعنوی درخانه ی کعبه ،خانه ی حق وارد شدهاندوروز ناب عرفه درسرزمین وحی باشند ودرصحرای عرفه،عقده های دل باز کنند وازخداوند کعبه هر آنچه راکه فکرمی کنیم ازکوچک وبزرگ ترین خواسته ها بخواهند،البته ناگفته نماند:روز عرفه،روزی ست که من وتو باید خود را بشناسیم وبدانیم که کجا هستیم ؟درکدامین درجه ی بندگی قرارداریم،تاچه حدبه فرمان الهی گوش جان سپرده ایم ؟وهرآنچه راکه معبودمان فرمان داده جامه عمل پوشانده ایم .

روز عرفه بهانه ایست برای شناخت خود،بهانه ایست برای یاد آوری ،یاد آوری اینکه ما خالقی داریم که به دنبال هر بهانه ای می گردد تابنده ی گنه کارخودرادرآغوش بگیردونوازش کند،اما ای دل غافل ،که ما همچنان درغفلت به سر می بریم.دراین روز عزیز وآسمانی کسانی که توفیق زیارت خانه ی خدارا نیافته اند،گردهم می آیندودعای عرفه رازیر لب زمزمه می کنندوخود را ،خود راکه نه ،روح خود را روانه ی سرزمین وحی می کنند.

امروز باهر تکان لب کلمه ای از دهان بیرون می آیدواشکی از چشم .امروز من توفیق آن رادارم که دعای عرفه راسواربر بال ناز ملائک درآسمان ها بخوانم وباهرکلمه ای که بابه هم خوردن لب بیرون می آیدبالا وبالاتربروم ،درجایی که از آن بالا صحرای عرفه پیداباشدونوازش های معبود کعبه رااحساس کنم.امروز من به قدری خوش حالم که زیر لب تنها ذکر خدارابرلب دارم وباهر قطره ی اشکی که از چشمانم بیرون ما آید،سبک ترمی شوم وبالاتر می روم واز ابرهانیزعبورمی کنم وبه منزل ملائکه می رسم که همه به استقبال من آمدهاند.همچناندست هایم روبه آسمان است ودعای عرفه رازیر لب زمزمه می کنموبه جایی می رسم که خدارادر نزدیکی ام احساس می کنم.

ندایی آسمانی درقلبم به صدادرمی آید:ای بنده ی من چه دعای نابی برلب زمزمه داری..باصدایی رسا می گویم مگر دعایی ناب تر ازدعای عرفه نیز وجود دارد؟حال دیگر به نقطه ای رسیده ام که جزمن وخداوملائکه اش هیچ کس دیگر وجود نداردوتنهامن وخداوند هستیم که باهم دردودل می کنیم.اوست که برای من این کارت دعوت رافرستاده تادراین روز آسمانی عبودیت  خودرا حس کنم و احساس کنم که من هم یکی ازبندگان موردتوجه خداهستم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید