واکنش معتضد به اظهارات کلهردرویژه نامه خاتون

 

این حرف‌هایی که بعضی از افراد می‌زنند، اصلا صحتندارد، ناصرالدین قصد عیاشی داشت و در کلام یکی از همراهان ناصرالدین شاه اینحرف منعکس شده است. ناصرالدین شاه 10 تا ملازم در رکاب داشته است که روز به روزوقایع را می‌نوشتند و اظهار‌نظری در این حد چیزی نیست که مخفی بماند و این آقایانباید پاسخگو باشند که کجا چنین چیزی نوشته شده است.

 

آقای کلهر گاهی اوقات قاطی می‌کند و حرف‌هاییمی‌زند که سندیت تاریخی ندارد. من با کلهر دوست هستم اما در تاریخ با پدرم هم شوخیندارم. این مزخرفات به هیچ عنوان درست نیست.

 

این‌ها بخش‌هایی از واکنش خسرو معتضد استاد تاریخمعاصر به اظهار‌نظر عجیب کلهر در مجله جنجالی "خاتون " بود که مدعی شده بود: ناصرالدین شاه رنگ مشکی را به ایران آورده است.

 

این استاد برجسته تاریخ معاصر با رد این اظهاراتکلهر تصریح کرد: بر خلاف گفته آقای کلهر ناصرالدین شاه زمانی که به اروپا رفت،شلوار باله را آورد‌؛ شلواری که چسبان و بسیار زننده است. ماجرا از این قرار بودهکه ناصرالدین شاه روزی در سن پترزبورگ قدم می‌زند، این شلوارها را در پای زنان دید،خوشش آمد و گفت می‌خواهم اینها را به ایران ببرم.

 

خسرو معتضد درباره پوشش چادر زنان ایرانی نیزگفت: از دوران هخامنشیان چادر در ایران بوده است‌. خانم‌ها به خاطر آب و هوای بدشوش و چند ناحیه دیگر حجاب داشتند. خانم‌ها که در طبقات بالا بوده‌اند با تخت روانمی‌رفتند و بالای این تخت روان یک پارچه‌ای بوده است‌ به رنگ مشکی که به آن چادرمی‌گفتند و رنگ آن مشکی بوده است‌. پس چادر ربطی به اعراب ندارد، این‌که بگوئیمچادر را اعراب به ایران آوردند. مردهای ایران نیز به دلیل هوای گرم در تابستان وهوای سرد کردستان کلاه سرشان می‌گذاشتند‌.

 

وی افزود: از زمان دولت صفویان چادر و چاقچور کهتمام صورت را می‌پوشاند، در ایران متداول شد و هیچ کدام ربطی به اسلام ندارد زیرااسلام قرص صورت و کفین زن را آزاد گذاشته است.

 

مولف کتاب "کمیته مجازات " افزود: این حرف‌هاییکه بعضی از افراد می‌زنند، اصلا صحت ندارد، ناصرالدین شاه قصد عیاشی داشت و در کلامیکی از همراهان ناصرالدین شاه این حرف منعکس شده است. ناصرالدین شاه 10 تا ملازم دررکاب داشته است که روز به روز وقایع را می‌نوشتند و اظهار‌نظری در این حد چیزی نیستکه مخفی بماند و این آقایان باید پاسخگو باشند که کجا چنین چیزی نوشته شدهاست.

 

معتضد ادامه داد: آن حکایتی که آقای کلهر به آناشاره کرده، در واقع مربوط می‌شود به یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ که دریکی از برنامه‌های شبانه چند دختر جوان با لباس‌های بسیار زننده در مقابل چشمان ویشروع به رقاصی می‌کنند و ناصرالدین شاه که از آنها خوشش آمده بود، دستور می‌دهد همهآنان خریداری و به ایران منتقل شوند. بعد که به شاه توضیح می‌دهند چنین کاریامکان‌پذیر نیست، ناصر‌الدین شاه دستور می‌دهد نمونه شلوارهایی که دختران در مراسمرقص به پا داشتند، خریداری و به عنوان سوغات به ایران برده شود‌ و بعدها نیز دستورداد زنان دربار و غیره آن شلوار‌ها را به پا کنند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید